Bescherming gegevens

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Als deelnemer aan het onderzoek naar de kwaliteit van de zorg in uw apotheek verstrekt u AMP persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt. AMP is gehouden aan de AVG.

Met het verstrekken van uw persoonsgegevens aan AMP geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens te verwerken. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, opnemen op geluidsband, vastleggen, bewaren, bijwerken, etc.

Een deel van uw persoonsgegevens zijn in het kader van de AVG aan te merken als bijzondere persoonsgegevens, namelijk gegevens over uw gezondheid. De volgende persoonsgegevens worden door AMP verwerkt:

  • naam
  • adres
  • postcode en woonplaats
  • telefoonnummer(s) (vast en/of mobiel, privé en/of werk)
  • e-mailadres
  • geboortedatum en leeftijd
  • geslacht
  • aandoeningen en/of ziektes
  • gegevens die staan benoemd op een overzicht van de medicijnen voor op vakantie (het reisdocument), zoals het gebruik van (chronische) medicijnen

 

Deze gegevens zijn voor AMP noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek naar de kwaliteit van de zorg in uw apotheek. AMP moet met deelnemers kunnen communiceren, o.a. voor het maken van afspraken en het samen met een begeleider bezoeken van uw apotheek. Een begeleider is werkzaam bij Veldwerk Optimaal BV, samenwerkingspartner van AMP bij de uitvoering van dit onderzoek, en zal daartoe inzage hebben in een deel van uw persoonsgegevens. Uitsluitend en alleen voor dit doel. Uw uitdrukkelijke toestemming aan AMP betreft dus ook uw toestemming voor het verstrekken van een deel van uw persoonsgegevens door AMP aan Veldwerk Optimaal.

Derden, uitgezonderd Veldwerk Optimaal, zullen nooit en te nimmer inzage krijgen in uw persoonsgegevens. AMP zal op geen enkele wijze aan derden gegevens van u verstrekken. Uw anonimiteit is dus gewaarborgd. Ook stelt AMP hoge eisen aan het beveiligd verwerken (waaronder het bewaren) van uw persoonsgegevens; ook dit is gewaarborgd. Krachtens de AVG heeft AMP met Veldwerk Optimaal een verwerkersovereenkomst gesloten.

AMP bewaart uw persoonsgegevens tot aan het moment waarop u stopt als deelnemer aan het onderzoek. Zodra u stopt, zal AMP uw persoonsgegevens binnen 5 werkdagen definitief verwijderen uit het bestand met persoonsgegevens.

Uw apotheek krijgt inzage in en de beschikking over de uitkomsten van het onderzoek naar de kwaliteit van de zorg in uw apotheek. Deze uitkomsten zijn niet terug te voeren tot identificeerbare personen. Kortom, u blijft dus ook anoniem voor uw apotheek. (De apotheek heeft weliswaar uitdrukkelijk opdracht gegeven aan AMP om onderzoek uit te voeren, maar de apotheek  wordt door AMP niet geïnformeerd dat u deelnemer bent en hen op deze wijze helpt de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.)

Overigens heeft u te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. Op uw eerste verzoek zal AMP u binnen 5 werkdagen inzage geven in uw volledige persoonsgegevens waarover AMP beschikt.